REGULAMIN

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Poniższy Regulamin określa zasady dokonywania transakcji w Sklepie Internetowym tanio.net działającym pod adresem: www.foremski.com.pl.

2. Użyte w Regulaminie terminy oznaczają:

a) Sprzedawca – Usługi Ogólnobudowlane Bartłomiej foremski, ul. Wiosny Ludów 11, 64 – 500 Szamotuły,  NIP: 787-106-53-60 Regon: 634193927,

b) Strona – zarówno Sprzedawca jak i Klient,

c) Kodeks cywilny - ustawa z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2014, poz. 121, ze zm.) Kodeks cywilny,

d) Sklep Internetowy - serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod adresem elektronicznym www.foremski.com.pl, za pośrednictwem którego Klient może kupić Produkt u Sprzedawcy,

e) Klient – osoba fizyczna, posiadająca ukończone 18 lat, a także osoba prawna i jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych, która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego, 

f) Rejestracja - jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Klienta Konta Klienta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie serwisu Sklepu Internetowego,

g) Logowanie – czynność polegająca na wpisaniu podczas procesu Rejestracji ciągu znaków alfanumerycznych (e-mail), koniecznego do uzyskania dostępu do Konta Klienta. Login ustalany jest samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji.

h) Użytkownik – Klient, który założył Konto Klienta z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę.

i) Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

j) Produkt/Produkty – rzecz ruchoma oferowana przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

k) Regulamin – niniejszy regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną, sporządzony w oparciu o art. 8 ustawy o z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

3. Sklep internetowy prowadzi Sprzedawca.

4. Sklep Internetowy jest platformą teleinformatyczną (systemem informacji i zdalnego wyboru oraz zakupu Produktów lub świadczenia usług), umożliwiającą Klientom zapoznanie się z Produktami Sprzedawcy.

5. Klient jest zobowiązany w szczególności do:

a) przestrzegania postanowień Regulaminu,

b) korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób nie zakłócający funkcjonowania serwisu internetowego Sprzedawcy, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie Internetowym niezamówionej informacji handlowej, podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta,

d) korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami,

e) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa,

f) korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedawcy, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i wszelkich przysługujących im praw,

g) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego, chronionych prawem autorskim przysługującym Sprzedawcy lub osobom trzecim, jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystywanie treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez uprawnioną osobę.

6. Korzystanie ze Sklepu Internetowego możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:

a) Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies lub

b) Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies,

c) minimalna rozdzielczość ekranu 1024x768 pikseli.

7. Sprzedawca wykorzystuje pliki typu cookie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu Sklepu przez Klienta w celu:

a) utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie serwisu Sklepu ponownie wpisywać Hasła,

b) dostosowania serwisu Sklepu do potrzeb Klientów oraz

c) tworzenia statystyk oglądalności podstron ww. serwisu.

9. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu Internetowego, w szczególności prawa autorskie, nazwa Sklepu Internetowego (znak towarowy), wchodzące w jego skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedawcy lub podmiotom, z którymi Sprzedawca zawarł stosowne umowy.

10. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie oraz nieodpłatnie za pośrednictwem odesłania internetowego (tj. linku) zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.foremski.com.ploraz sporządzić jego wydruk.

11. Informacje o Produktach podane w Sklepie Internetowym, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

II. PRZYJMOWANIE ORAZ REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1. Klientami uprawnionymi do składania zamówień na Produkty oferowane przez Sklep Internetowy są Klienci: 

a) posiadający status zarejestrowanego Użytkownika Sklepu Internetowego,

b) nieposiadający statusu zarejestrowanego Użytkownika Sklepu Internetowego – dokonujący zakupów z pominięciem procedury rejestracji i logowania.

2. Status zarejestrowanego Użytkownika Sklepu Internetowego uzyskuje się po:

a) prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej Sklepu oraz ustaleniu przez Klienta loginu i hasła,

b) dokonaniu aktywacji konta poprzez kliknięcie na link wysłany na adres e-mailowy Klienta. Login ihasło mają charakter poufny. Przy każdym kolejnym zamówieniu Klient używa ustalonego wcześniej loginu i hasła. Po użyciu ustalonego przez Klienta loginu i hasła ma on możliwość aktualizacji danych podanych przy rejestracji.

3. Zamówienia od Klientów przyjmowane są przez stronę www.foremski.com.pl oraz e-mailowo na adres: foremski.com.pl@gmail.com, 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku), od godziny 10:00 do godziny 17:00. Klient po złożeniu zamówienia otrzymuje e-mailem potwierdzenie, że zamówienie zostało doręczone do Sklepu.

4. Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest:

a) w przypadku złożenia zamówienia przez stronę  www.foremski.com.pl – prawidłowe wypełnienie formularza teleadresowego,

b) w przypadku złożenia zamówienia e-mailowo – złożenie zamówienia zawierającego następujące dane: nazwę Produktu lub Produktów, ilość zamawianych Produktów, pełne dane teleadresowe do wysyłki, tj. imię i nazwisko lub firmę adresata, adres dostawy (ulica, numer domu lub lokalu, kod pocztowy, miasto), numer telefonu kontaktowego (dla kuriera), informację o formie zapłaty, tj. za pobraniem, przelewem.

5. Przyjęcie zamówienia do realizacji:

a) w przypadku zamówienia płatnego przy odbiorze – rozpoczyna się najpóźniej następnego dnia roboczego po złożeniu zamówienia przez Klienta,

b) w przypadku zamówienia płatnego przelewem  – rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy za złożone zamówienie,

6. Realizacja zamówienia przez Sklep Internetowy odbywa się do 24 godzin licząc od dnia, o którym mowa w punkcie poprzednim, w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00 do 17:00. Zamówienia złożone w sobotę, niedzielę i święta lub poza godzinami działania Sklepu Internetowego są realizowane pierwszego kolejnego dnia roboczego.

7. W sytuacji, gdy zamówienie nie będzie mogło zostać zrealizowane ze względu na brak dostępności Produktu, Klient zostanie o tym poinformowany niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia złożenia zamówienia. W takim przypadku Sprzedawca zwróci w tym terminie otrzymaną od Klienta kwotę pieniężną za niezrealizowane zamówienie. Zamiast zwrotu pieniędzy Klient może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji zamówienia lub zakup innego Produktu.

8. Do każdego zamówienia wystawiany zostaje dokument sprzedaży wysyłany do Klienta wraz z zamówionym Produktem.

 

III. CENY PRODUKTÓW

1. Ceny Produktów oferowanych w sklepie internetowym www.foremski.com.pl są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

2. Cena podana przy Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

IV. FORMY PŁATNOŚCI

1. W sklepie internetowym foremski.com.pl za złożone zamówienie można dokonać płatności w następujący sposób:

a) za pobraniem – przy odbiorze przesyłki u Kuriera,

b) przelewem – na podany poniżej rachunek bankowy:

77 1090 1391 0000 0000 3905 7152

 

V. CZAS DOSTAWY

1. Wysłanie zamówienia w dniu jego złożenia w odniesieniu do Produktów, może nastąpić jeżeli:

a) zamówienie zostanie złożone w dniu roboczym, oraz

b) wpłata zostanie zaksięgowana na rachunku bankowym Sprzedawcy do godziny 12.00, albo

c) sklep otrzyma informację o wysyłce towaru za pobraniem do godziny 12.00.

2. Zamówienie Produktów o różnych terminach realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości zamówienia.

3. Czas oczekiwania na doręczenie przesyłki przez przewoźnika wynosi od 24 h do 48 h dni roboczych od dnia przekazania przez Sprzedawcę przewoźnikowi przesyłki do wysłania.

4. Dostawa odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej. Firma doręcza przesyłki w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 – 17.00. W momencie nadania przesyłki Klient otrzymuje e-mailowo numer listu przewozowego przesyłki, na podstawie którego może sprawdzić jej status na stronie internetowej firmy kurierskiej

 

VI. KOSZTY DOSTAWY

1. Informacja o kosztach dostawy widoczna jest w koszyku podczas składania zamówienia. Wszystkie przesyłki są nieodpłatnie ubezpieczone.

2. O ostatecznych kosztach dostawy, które uzależnione są od wagi, gabarytów oraz liczby zakupionych Produktów, Klient jest informowany przed wyrażeniem zgody na zawarcie umowy ze Sprzedawcą.

3. Darmowy koszt dostawy obowiązuje tylko na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Wysyłka poza granice Rzeczypospolitej Polskiej ustalane są indywidualnie na podstawie aktualnych cenników przewoźnika. Nie jest możliwa wysyłka za pobraniem (COD).

 

VII. ODBIÓR PRZESYŁKI PRZEZ KLIENTA

1. W momencie odbioru Produktu wysłanego pod wskazany przez Klienta adres, zaleca się w pierwszej kolejności zwrócić uwagę na stan zewnętrzny doręczonej przesyłki. W przypadku stwierdzenia widocznych uszkodzeń mechanicznych lub innych niepokojących zastrzeżeń co do stanu opakowania, w tym zabezpieczeń logistycznych (np. opakowanie Produktu jest uszkodzone, widoczne ślady otwierania, naruszono taśmę) rekomendujemy zdecydowanie odmówić jej przyjęcia i niezwłocznie zawiadomić o powyższym Sprzedawcę.

2. Jeżeli stan zewnętrzny przesyłki nie budzi jakichkolwiek zastrzeżeń jeszcze w obecności doręczyciela, zaleca się sprawdzić jej zawartość. W sytuacji jakichkolwiek uwag co do stanu technicznego i wizualnego oraz kompletności odbieranego produktu wskazane jest sporządzenie protokołu szkody. Niezbędnymi drukami dysponuje doręczyciel, który ma jednocześnie obowiązek poświadczyć stwierdzone nieprawidłowości.

3. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki podczas transportu lub zastrzeżeń co do ilości dostarczonego Produktu, zaleca się, w obecności kuriera, spisać protokół szkody (w przypadku gdy kurier nie ma przy sobie takiego protokołu należy umówić się z kurierem na spisane go w innym terminie), a w nim podać: datę, godzinę doręczenia oraz opis uszkodzeń lub braków Produktu i opakowania, a następnie podpisany protokół przesłać niezwłocznie do Sprzedawcy na adres do korespondencji lub zeskanować i przesłać na adres e-mail: foremski.com.pl@gmail.com

4. Powyższe zalecenia i rekomendacje mają na celu wyłącznie usprawnienie procedury dochodzenia roszczeń przez Klienta. Ich niedochowanie nie ma jednak żadnego wpływu na możliwość realizacji uprawnień przysługujących Klientowi w związku z wadami Produktów.

 

VIII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Klient będący jednocześnie Konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania jakiejkolwiek przyczyny, składając stosowne oświadczenie w dowolnej formie w terminie 14 dni licząc od dnia wydania Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osoby trzeciej innej niż przewoźnik, a jeśli Produkt dostarczany był partiami lub w częściach, od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy, lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.

2. Do zachowania 14 dniowego terminu określonego w punkcie 1 powyżej wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać na następujący adres: Usługi ogólnobudowlane Bartłomiej Foremski, ul. Wiosny Ludów 11, 64-500 Szamotuły lub adres poczty elektronicznej: foremski.com.pl@gmail.com.

3. W razie odstąpienia od umowy umowa uważana jest za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

4. Zwracany przez Konsumenta Produkt powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości Produkt powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Produkt powinien być zwrócony z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży.

6. Sprzedawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwraca Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu (tj. za transport od Sprzedawcy do Konsumenta) z tym zastrzeżeniem, że Sprzedawca zwraca Konsumentowi jedynie koszty najtańszego, zwykłego sposobu przesyłki dostępnego w ofercie Sprzedawcy.

7. Konsument ma obowiązek zwrócić Sprzedawcy Produkt niezwłocznie jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument odstąpił od umowy. Dla zachowania 14 dniowego terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym wystarczy odesłanie Produktu do Sprzedawcy przed jego upływem. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu do Sprzedawcy jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.

8. Zwrot Produktu należy dokonać na adres Sprzedawcy: Usługi Ogólnobudowlane Bartłomiej Foremski, ul. Wiosny Ludów 11, 64-500 Szamotuły.

9. Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takiego samego sposobu płatności jaki został użyty przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie. Konsument nie ponosi żadnych opłat związanych ze zwrotem płatności przez Sprzedawcę.

10. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

11. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w następujących wypadkach:

a) umowy o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b) umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c) umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d) umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e) umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f) umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g) umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

h) umowy, w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

i) umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

j) umowy o dostarczanie gazet, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

k) umowy zawartej na aukcji publicznej;

l) umowy o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

m) umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

IX. WADY PRODUKTÓW; PROCEDURA REKLAMACYJNA

1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.

2. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta jakie przysługują mu na podstawie obowiązujących przepisów

3. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta niebędącego Konsumentem na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego w zakresie rękojmi.

4. W przypadku stwierdzenia wad fizycznych lub prawnych Produktu Klient będący Konsumentem może żądać obniżenia ceny albo od umowy odstąpić, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

5. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

6. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

7. O stwierdzonej wadzie należy zawiadomić Sprzedawcę, nie później niż w terminie 2 lat od dnia wydania Produktu. Zaleca się w zgłoszeniu reklamacyjnym wskazać opis wady oraz żądanie Konsumenta zgodnie z pkt 4 oraz 5 powyżej Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem. Zalecamy zgłoszenie wady przy wykorzystaniu wzoru formularza reklamacyjnego. Zaleca się dołączenie do zgłoszenia wady dokumentu (lub jego kopii) potwierdzającego dokonanie zakupu Produktu w Sklepie Internetowym lub jego kopii. Zawiadomienie można wysłać również za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: foremski.com.pl@gmail.com.

8. Gdy jest to niezbędne dla oceny istnienia wady Produktu równocześnie ze złożeniem zgłoszenia wady należy dostarczyć reklamowany Produkt na adres: Usługi Ogólnobudowlane Bartłomiej Foremski, ul. Wiosny Ludów 11, 64-500 Szamotuły.

9. Sprzedawca ma 14 dni na rozpatrzenie reklamacji Konsumenta . Brak zawiadomienia Konsumenta o sposobie jej rozpatrzenia w powyższym terminie traktowany będzie jako uznanie reklamacji przez Sprzedawcę..

10. Uprawnienia Konsumenta wynikające z wad Produktu lub Klienta niebędącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień Klienta wynikających z gwarancji udzielonej przez gwaranta – na zasadach wskazanych w dokumencie gwarancji.

 

X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Przy złożeniu zamówienia dane osobowe Klienta umieszczane są w bazie danych Sprzedawcy. Administratorem danych jest Sprzedawca. Powierzone dane osobowe będą przetwarzane dla celów realizacji i obsługi zamówienia. Dane te są chronione i przetwarzane, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 10,1 poz. 926 j.t. ze zm.).

2. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub ich usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Klientowi prawo kontroli przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, jednak konieczne do zrealizowania zamówienia przez Sklep Internetowy.

3. Dane osobowe umieszczone w bazie danych Sprzedawcy nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji umowy sprzedaży.

4. Dane osobowe są niezwłocznie usuwane po zrealizowaniu przez Sklep zamówienia (w przypadku Klienta, który nie dokonał Rejestracji) lub po usunięciu przez Klienta jego Konta Klienta.

5. Szczegółowe informacje w zakresie danych osobowych i ochrony prywatności zostały zamieszczone w zakładce „Polityka prywatności” zamieszczonej na stronie internetowej Sklepu.

 

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, oraz innych ustaw, a w odniesieniu do Konsumentów również Ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r, poz. 827, ze zm.) Postanowienia Regulaminu nie wyłączają i nie ograniczają żadnych praw Konsumenta z tytułu wad Produktów, które przysługują mu na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W razie sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającymi Konsumentowi uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

2. W przypadku konieczności zmiany Regulaminu wynikających z: zmiany formy płatności, sposobów i zasad dostawy, warunków zawierania umów, trybu postępowania reklamacyjnego, konieczności wprowadzenia zmian doprecyzowujących postanowienia Regulaminu, zmian w zakresie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz innych postanowień, których zmiany wpływają na realizację zawartych umów, Sprzedawca zobowiązuje się do poinformowania Klienta o tym fakcie co najmniej na7 dni przed rozpoczęciem obowiązywania zmian. W takiej sytuacji wprowadzone zmiany nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Klienta przed dniem wejścia w życie przedmiotowych zmian, co oznacza, że do złożonych zamówień, zawartych umów oraz umów wykonanych zastosowanie będzie miał Regulamin obowiązujący w chwili zawarcia umowy. .

3. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Klientów w wersji elektronicznej na stronie sklepu www.foremski.com.pl, w zakładce „Regulamin”.

4. Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego umieszczenia na stronie Sklepu Internetowego